اطلاعات پروژه

فراخوان

دسته بندی

فراخوان سرمایه گذاری

عنوان پروژه

اخیابان غذا

تاریخ شروع

26 اسفند 1399 - 15:0

تاریخ پایان

14 فروردین 1400 - 12:0

موقعیت

اجنب ورزشگاه 4000 نفری

آورده سرمایه گذار

طراحی، ساخت و تجهیز

آورده شهرداری

زمین، و هزینه مجوز های مربوط به شهرداری

جذب سرمایه گذار پروژه غذا در لاهیجان-تجدید فراخوان

شرح پروژه

به استناد  بند 2 (الف ) ماده 9  شیوه نامه سرمایه گذاری  مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان و در اجرای بند  یکم مصوبه شماره  دوازدهم مورخ 15/5/98 هیئت عالی سرمایه گذاری  شهرداری در نظر دارد طبق جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی به یکی از روشهای مشارکت (مشارکت مدنی BOT ، BOLT ، ...) شریک انتخاب نماید. بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی وتعاونیهای علاقمند به مشارکت در زمینه طراحی و اجرا که دارای تجربه کافی می باشند دعوت می نماید ، تا در هر یک از زمینه های مشارکتی اعلامی براساس ضوابط و مشخصات هر پروژه جهت دریافت اسناد رقابتی و کیفی  از روز سه شنبه  مورخ 26/12/99  لغایت روز  شنبه  مورخ  14/1/1400  به نشانی : لاهیجان – خیابان کاشانی  - دفتر  مدیریت سرمایه گذاری  شهرداری لاهیجان مراجعه نمایند . اسناد ارزیابی رقابتی و کیفی می بایست حداکثر تا پایان ساعت 12 ظهر روز  چهار شنبه   مورخ  25/1/1400 در پاکت درب بسته و مهر و موم شده تحویل دبیرخانه شهرداری لاهیجان گردد، ضمناً بازگشایی و ارزیابی پاکتها در شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان در روز شنبه  مورخ  28/1/1400  راس ساعت  12 ظهر در محل سالن جلسات  شهرداری  برنامه ریزی شده است .

جهت دریافت اسناد روی دکمه زیر کلیک کنید:

دریافت فایل تجدید فراخوان