بسته مطالعاتی در مورد  طرحهای سرمایه گذاری که در آن اطلاعات فنی شامل نوع کاربری های  مصوب و پیشنهادی ، تراکم ها و …. بارگذاری شده بر مبنای آن مطالعات اقتصادی مانند برآورد هزینه های ساخت ،  دوره ساخت ، بازده ، طرح و درآمد و …. محاسبه می گردد و به عنوان بسته سرمایه گذاری به سرمایه داران ارائه می شود