آگهی تمدید فراخوان شماره 19/ 6250-مورخ 30/4/97

آگهی تمدید فراخوان شماره 19/ 6250-مورخ 30/4/97 بدینوسیله باطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم اعم از حقیقی و حقوقی و تعاونیها و … میرساند، که براساس مصوبه شماره  1 پنجمین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری لاهیجان و برابر تقاضای متعدد… بیشتر…