منو اصلی

بدينوسيله به اطلاع ميرساند مهلت ارسال پيشنهادات تا روز چهارشنبه ، 11 مهر ١٣٩٧ تمديد شد

و تاریخ بازگشايي پاكت ها در شوراي عالي سرمايه گذاري،پنجشنبه، 12 مهر ١٣٩٧ ميباشد.